Home

Woonzorgcentrum Het Hof

Onze Diensten

De sociale dienst betekent voor de meeste kandidaat-bewoners de eerst kennismaking met ons dienstverleningsaanbod. Nieuwe opnames worden gerealiseerd conform een regionaal vraaggestuurd en door de raad van bestuur goedgekeurd opnamebeleid.

Er wordt gestart met een intake-gesprek, waarbij een zo compleet mogelijke gegevensuitwisseling gebeurt. Bij een eigenlijke opname worden, na één of meerdere bezoeken aan de woongelegenheid, de gebruiksovereenkomst, de supplementenlijst en de interne afsprakennota uitgebreid doorgenomen met de toekomstige bewoner.

Ook nadien zal de sociale dienst het aanspreekpunt blijven voor regelingen, problemen en afspraken allerhande.

In Het Hof bieden we twee woonvormen aan: residentieel verblijf in het woonzorgcentrum en residentieel verblijf in een assistentiewoning.